BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS  que el Centre de Difusió Tecnològica de la Indústria i la Comunicació Gràfica ha establert per homologar els processos industrials a les normes mediambientals que la UE aconsella aplicar a les indústries gràfiques.

FSC®  (Forest Stewardship Council) (consell d’administració forestal)

Certificat que fa referència a la gestió forestal ambientalment responsable, socialment benefi ciosa i econòmicament viable en els boscos de tot el món, és un certificat recolzat per diferents organitzacions no governamentals, com GREENPEACE o WWF. A més de tenir en compte la gestió de la fusta, aquest sistema de certifi cació revisa l’ús social i econòmic dels boscos.

ISO 9001  Normativa de la International Organitazion for Standardization. Normes i mètodes aplicats que determinen la qualitat i regularitat dels productes i/o serveis.

ISO 14001  (EN PROCÉS D’IMPLANTACIÓ) Normativa de la International Organitazion for Standardization. Confirma la millora contínua dels processos incidint en la gestió de residus, aprofi tament de l’energia, control i prevenció de la contaminació, assegurant la utilització dels mitjans necessaris per aconseguir que l’activitat col·labori activament en el desenvolupament sostenible.